بایگانی: ناقوس کلیسا

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=85OTzzFccpcpXzgoyiNg1ts3xpaGQaDwG2Y57MDDmUYPU1RCI7YH2LBwAp1olUA3ppIFl4Tu24bNnOIcbOvkTg%3D%3D&prvtof=ZYgtjUNyyc57PND%2B8evUuvLvCn%2BAXs8OBBj99t4I%2B4c%3D&poru=7MrLANGKQPiXWdED48kZ10fvUnfPlkP6ZU5EgCXLip%2F5GhUQw%2Boicxpylp3%2Bv%2FOpFwPdx5ZrDOawPe351giZOA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>