بایگانی: نان و آزادی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=SYYsZdTopi1cRygZ5XL1DGC5ZLrA1%2BTAlRk%2BDsYDvRjWFB1nGGCHuutrvjBvF2nrvG0u5cRRVr33VwrUPRukqw%3D%3D&prvtof=qyoMkn2cs55XkLSWYl6%2FAan3%2FGXzL%2F6GwDVrmheCxg8%3D&poru=0Mvrxw0GadNCSoqj5xhvGV90nEdJLvCJvEl7xlT8RE3EgSoZ0pke3PtZFjETIhCpYjXUCIYsxy2Xt9JTZi6EWQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>