بایگانی: نمایشنامه شهربندان

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=yAtqTbZBdCwi1Cnv8LF%2BvX3b70ciUXU0zDsHXFj1eyuPy%2BaRcfjZlEfVWtKmKHukmh1c%2BG61Jiw8r%2BWVgNc5Vg%3D%3D&prvtof=%2FhnoNbcUjgkT5YyFM%2Fw6lt%2Bm5UJd3oJ5uWpou%2FOOh0Q%3D&poru=XXTdO%2Bgf5i9DtPUZTqFcyPD%2FdoIM%2Fzt5EVXPZt%2F9AavTR1qIjgNAU6hQtYl27yag7LOIx44HagMu%2BUhv7LwRhg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>