بایگانی: نمایشنامه ها و فیلمنامه ها

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=UtmTc1Y4OvTRaxlgdE59my9e5DxDV9H2DVbE1qyJmDL0iV1o8zGFwv0%2FGRaBWbMrLAz4a0p5rFEoplykiMzRLQ%3D%3D&prvtof=ooDDesUxxazIkIcJ2YOhK6OTpLat53WjM97Vy3ys%2BUQ%3D&poru=MSki6N06PcFZJ1ScT06NJxjN5TFpTDutVPQzaXFwgeT6CvRqSd5gI0IsfEcndb8xr4rerhJyTb%2FrVPK8PoGasw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>