بایگانی: نهاد کلیسا

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=rbMoaGYUnD0L28xs%2FAWzjmKZjrX6k2%2BsVKgeLguiGyZA8QloQZu%2BgoHQ%2Bl2K4DH032ZAwFx5irHqq5ZvkEDnlQ%3D%3D&prvtof=p0oYr0z4tVhQCDCrVFiMM%2FkTXGjvm0Qw1AtYrbrgSEM%3D&poru=E2d81y59on84utSxDt%2FL92G2BLOjI9p4JGgc02AmfeysMd%2BbaxqG7qOYfD0ckNwLVEaW25j1f%2FPa9Is8lVHhjw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>