بایگانی: «نه‌چندان زیبا، با هوشی متوسط»

تسلیم صحنه‌آرایی خطرناک نمی‌شوم

نگاهی به کتاب «نه‌چندان زیبا، با هوشی متوسط» اولین رمان محمدجواد صابری
کاوه میرکاویانی| «مبارزه کردن دیگر خیلی سخت شده» آن هم در زمانه‌ای که مبارزان یا خاموش شده‌اند، یا آن‌گونه که راوی رمانِ «نه‌چندان زیبا، با هوشی متوسط» می‌گوید به سندرم بدبینی دچار هستند. بدبینی‌ای که بعد از حوادث سال ۸۸ و انتخابات آن سال، سراغ خیلی‌ها آمد تا از امکان‌های اصلاح و تغییر ناامید شوند […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=dYrh67DgWoWV1UcicUHw6J%2BpJwmnQ03XhzPQldHc77uMHC72dtcRByXS8Y7xuiDTZQKCfeQiO0C3c9ePC5d4Dw%3D%3D&prvtof=RXpWo5EYI7p40WssInyhw%2FSrdv4RTAOM%2FySPzObCATw%3D&poru=sru025Q%2Fu9ardN%2Fkqboood8WK5jvyrrkHg2Gcp9AY7oedSaqbhVA%2F0HzwQLpnkjz%2FzgSZInHGbsGVYwNHXi%2BAg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>