بایگانی: نگهبانان

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=aD%2BJAnaD0WjTOS8X91mHd80adp2KcrnQDEw4%2FTel0oIDPjm%2B3IJzU2fFRma3QrYXfs04cKY3Dwc7gHK8qC2Z2w%3D%3D&prvtof=Ij5RdC9zOnpc6vqRA0UQ71xcH44OygzlIg2vMHgGZOc%3D&poru=tPiB7e8vSvjHE%2BfngYjGrNnMxFngIHvHjuRpzLySEOQMvcACZ0oUUniOvec9nJlTuv1DD6c7rbMMIYh2eE67cA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>