بایگانی: هراس

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Eo91bgyoO8oSiEF0WYMRHo1Od88dy4G0m2CkAwmlAW9idRfH11zFBSPmVqqGPmhO3zopYNGHx0XW1vmxr2aRlw%3D%3D&prvtof=y1jiDEZVEnwS19%2BkWFvaEKzUwTkZzmU9WMSnn5uPVks%3D&poru=hz%2F0i6ca1otxO29QlwXMv43zmr%2BfdP25wV67WQLd6bVcTOddqijmxS3emHQxrm1m9Y%2BDnhHPh9whEg83TiKMVg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>