بایگانی: ویکتوریا

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=LquC56wyUZolK2yum%2FFwpfC6CXNyPOyhcR63KkPIpEY%2B4v2nxlnycUfC0akq%2FSJMarX4FEl2uetkedYBuB7txw%3D%3D&prvtof=kDi5ilLD9DwdWQdKtjAdz%2BKcqwP88tbjKKwzaq59e5Y%3D&poru=A8S%2B92v5bhcj4wiHhT54BZPoJE0PaPEohk3ZEwqU4YRpY2sxSMSS%2B%2BdhmnBJpXj28CxDZ8KopZigJEyWqP1bLg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>