بایگانی: پایگاه صدر پژوهی

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=f2l5SVw0lolnBLDBsG1NhFCqUCmZrapXX67x1O%2Fsa9MBf54sfeRJxz93%2FlnmGA%2Bl63lXw2P8w6m6IK%2FIi4kNUw%3D%3D&prvtof=lorH1XDcKUdTd0VODDS%2B0Gif%2F4z6wx6lnwIbovNFrrQ%3D&poru=u%2FT93uhRuBnBiUDPs2epvxS8wOazN0h2ysTYvBXo1%2FvcMsjOD%2FkSwWlIvBjoBh94K4mwSgsri7wdd2W9BD4AjA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>