بایگانی: پروتوکل

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=YQs%2FcX97hKSgV8nqnR%2BhbcatX0GZkf1VDU8D1%2Fv2CU31sufW%2FnB91k9GlPnV7mizCtq8x4XKarpypSRTXpCSzg%3D%3D&prvtof=tAG1IsD4VG%2BsQZ8W1p4UDi8IfsysqyE%2FsnViLKhrKP8%3D&poru=2PdDaCuXIuomCTvj87BCkbF3qE0Tn2z00iWXkXg1XhlSlPXVQfL1tVG3ZaDMYtyxKGiNVlsAriLrZtNwLw0a6g%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>