بایگانی: پورنوگرافی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=kvS7k7oTmtJvp88uQtyL5VaKSn7dM29nMMr%2FI5qN4oOkPoZYEVGxMt4EIU70Sdd90PWwusVYUENBYrEI7S5Czw%3D%3D&prvtof=nwG550u8O8tLYuCq%2Bj9BQP669%2FH5LN4FiiWEuQ9WeWU%3D&poru=sLmFK89UnyNkfqPTNo4xtmTEQS1cgcOEIrz4H8N5u%2FeNga5OKnmA5NpGwPEa8tM7LMSvd%2B0Lj2%2B2nf7qRZQJAw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>