بایگانی: چلش

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=pQBmDPdiYlj1EPRdBw2SD6JzYoqsgPmnjbptpj1eVH%2F%2FSA%2BtBQMmygB4doU7NnkRW%2F%2BLU9y%2Fh0mgQ7%2FqWXZ7BQ%3D%3D&prvtof=hunbX9VvZ3LakscDYJhBiL%2BaEv3YJVAqBEwLNUZgqnk%3D&poru=YFlePFmuQZ0xLvl66ovNJ8OgsgGiJ14wh3STSaXo6dfQXyXRXbI6AhC9s8gdtwGLpogWi70JnNL4xvp84vy74w%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>