بایگانی: ژنرال فرانکو

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=9wicNaJPSKiPEbWOPTEw8XH1VrJX8E4T%2FprvdZMRRI4d6L4pcsFkmdAe083IKR7GdEG00TZc1EmmfayAxZVsBA%3D%3D&prvtof=%2BJki%2FOSVBol6RYZyfNS4dhoIamyRY4jvZELjTMWexgg%3D&poru=KPLP%2BX6LP3eLXdR49xat%2B5ncbpD4yUlNCB2ZzhHnKkFAdZn%2FnjAn7Fzk1UJN6V1JzdpRKpYjsE2I2Q77U05TGQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>