بایگانی: کروبی

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=tfvi2hrBAVR0aSf%2Bp%2FMUOZxjfxTu3sh%2B4HEX4mTcoox3yQBnCulPAqhcsQxyzwV4W0QRLjZ8QyMSOq3dWJvwCA%3D%3D&prvtof=LQtyiOyrLFRmRb4aZ1lCjIBsPVP3MGHaJdDUD5BGoic%3D&poru=WmoDw4I%2F%2BJ%2Bd4hlknD%2F6pG%2FKZpds0Qf1qaK89PBe0SIQqmEejXXxSSNrT4FlJ%2FUGX%2FtKeaynz0Chq1lju4FWQA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>