بایگانی: کشورهای عربی

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=dPWbZABlFh%2BaHFpdn0ISJa9ahmoKL3KrGUqnP5u1jW1RZRbCA%2BHlarhZ6FiucI051dDNzaftCnTGaSkOIXjdTA%3D%3D&prvtof=lwfdj33V4FyfHC7JsZqoj22IwY6MkUGYJg3v8xEsIBw%3D&poru=wxsQIAnClHIMTbGtR59tB0gKgHWeFMA9zK2%2BJ0OV%2FST4bgqO5%2BiOSTnA%2Bo5dy%2BNbq5pNH9CWZjf6gBRtTznKZg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>