بایگانی: کشورهای غربی

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=ygC1sXb0ayEbDRUYCcilVoDXsOvsgkqVUx9sEfJ5%2Fwgzrrjwid4PKonN6Eh%2BLG5F%2B1Xm0KZN4LDhfQQgwo0cZw%3D%3D&prvtof=zvcO%2FBZlCoPX0vV6p99INYDP8s%2F37KOF2%2F9u0WA9CJs%3D&poru=Yl3e91RFfK5kNeK4ZkCs0YVyR7YjlcqX2t602vBNMKjBiGqmTYJ9Qxh9VzNR%2BgYdqAizzmn03s9U5I4rKeguJA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>