بایگانی: کشیشان

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=tYzxp4idxhK5%2FHIqaxKqzahSD5pOnnX2Clu5feJTvGw8UJujk4i1c38D7j%2FYX0J1Ab%2BMnSfyK7%2BOamYle7PiRg%3D%3D&prvtof=FqUHgr4AastE1Isd4u4GnuxvCuC5am5MX8X3O7AM1pQ%3D&poru=pp1VXuf2atGiVQ5810m0k%2FdpoiLrV5gH%2BvlpKZUDJ1FIcHxKwSzQvOzrLrpA%2FhorJhyWVwBM%2BV4ZnBm%2B4rZueg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>