بایگانی: کنترل

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=ljxNvQRfDUk5O109Jl6JmwGn%2B7uWrd0%2BMUUaBYSYFD3sjZELIAW4b2t9Qzi7iDJsGJBck6qferzhY%2B90o%2FBVXg%3D%3D&prvtof=cS%2FyQert2k17C%2FlZ0AGlJxS84%2FsPhLRt%2F3ly7Swx8QE%3D&poru=tn50GM7n6%2FfefVwxnfGWMHSySpsnqUtH1QbasvDSUTmW3gZYIn3WJ8vS2d%2FIu1FvoWDE0kucisUnYQ1F1Irzjg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>