بایگانی: گابریل مارسل

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=w17xnfNG2jTO0tCILrDIimlF7XzrhDDXJDruJ4O9ayVcD1u5CKuRQcV3g7qHt6d8%2BsGCDfz%2F7nHa5wINl6mXOA%3D%3D&prvtof=2nXTsVQ2JG3FbC7UL6Sz8qcpH7XdAXs006c2ohOVxiA%3D&poru=VP1bqN5VDPL57AZlyGVDKVRX65j3sAG%2BK4zHfEhsC5KUwQlMp46zQOBH19jBD2J659vfnOkpSDdgQzkcqN4R%2FQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>